Junta Directiva

Degut al ràpid creixement del nostre Club i amb la finalitat d'enfrontar els nous reptes que se'ns presenten, l'estructura interna del nostre Club ha estat modificada. La nova Junta Directiva està formada per:

 • Presidenta: Mari Carmen Ortiz
 • Vicepresident: Manel López
 • Tresorera: Lurdes Pons
 • Secretari: Xavier Canalejas
 • Vocals: José Parejo, Jordi Zamora, Encarni Palero, Toñi Escobar, Clemen Garrido, Álex Soto i Sergio Valero

Les àrees de treball en què queda repartida la tasca dels directius són les següents:

Presidència Mari Carmen Ortiz
Direcció esportiva

Xavier Canalejas

Sergio Valero

   
Àrea econòmica

Lurdes Pons

Manel López

Àrea social

Clemen Garrido

Encarni Palero

Toñi Escobar

Álex Soto

Àrea de comunicació

Jordi Zamora

José Parejo

Amb la clara intenció de millorar la nostra organització interna i el nostre funcionament, estem organitzats en tres àrees o comissions. Cada comissió està formada per dos o tres persones i hi ha un Cap de Comissió que la representa en la Junta Permanent que es reuneix periòdicament sota la presidència de la presidenta del club. Aquestes són:

 1. Comissió econòmica. Les seves tasques principals són:
  • Preparar els pressupostos anuals. Gestionar els comptes bancaris de l’entitat i el cobrament de quotes.

  • Comprar tot el material que sigui necessari per al correcte funcionament de l’entitat, ja sigui de caire administratiu com esportiu.

  • Cercar diferents vies de recaptació de diners (subvencions, patrocinis, cobrament de quotes, etc.) per tal de poder fer efectius tots els pagaments que tingui l’entitat (inscripcions, tramitacions de fitxes, arbitratges, compra de material ...).

  • Preparar i tenir al dia tota la documentació que cal per poder tirar endavant l’entitat (estatuts, actes de reunions, llibres de comptes, NIF, exempció d’iva, ...) per poder-les presentar als organismes competents quan sigui necessari.

 2. Comissió esportiva. Les seves tasques principals són:
  • Triar els coordinadors i entrenadors dels diferents equips del club.

  • Planificar la temporada dels diferents equips marcant objectius, continguts de treball, metodologia i temporització i consensuar-les amb els entrenadors.

  • Establir els eixos de treball comuns entre els entrenadors dels equips de base donant una línia de continuïtat al treball de tots els equips del club.

  • Establir reunions periòdiques amb els entrenadors per revisar les programacions i les sessions d’entrenament, valorar problemes i donar-los solució i fer les modificacions pertinents (feed-back).

  • Planificar reunions amb els pares dels diferents equips per assabentar-los del funcionament intern del club (horaris, quotes, calendaris, condicions de treball, ...) i sol·licitar-los la documentació necessària per tramitar les fitxes dels jugadors.

  • Planificar i organitzar actes del club com torneigs, trobades, intercanvis, cercant els equips participants, determinant horaris, informant als entrenadors, pares i coordinadors, preparant la documentació i donant-li difusió.

  • Acudir a les reunions periòdiques del CEVO o la FCH per estar informat del funcionament de les competicions que organitzen. Informar dels acords als coordinadors, els entrenadors i els pares. 

  • Treure tota la informació que envia el Consell o la FCH via correu electrònic (classificacions, normatives de competició, calendaris, actes de comitè de competició, ...) per fer-les arribar als diferents estaments del club.

  • Formar equips en funció de la normativa que determini el CEVO o la FCH i integrar-los a la competició que aquesta organitza.

  • Preparar i tramitar, si s’escau, tota la documentació necessària depenent del CEVO o la FCH (inscripció equips, fitxes, àrbitres, ...).

  • Representar a la nostra entitat en tots aquells actes públics amb caràcter esportiu que organitzin aquests organismes i que requereixen de la presència de qualsevol representant del nostre club. Si s’escau, col·laborar amb ells en l’organització i promoció d’actes que impliquin la difusió i promoció de l’handbol.

  • Mantenir reunions periòdiques amb els tècnics de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de La Llagosta per determinar actuacions conjuntes a fer, establir acords de col·laboració i resoldre les necessitats que té la nostra entitat (horaris d’entrenament i partits, disponibilitat d’ús de les instal·lacions, subvencions, etc.).

  • Preparar i planificar actuacions per tal de promocionar l’handbol dins la localitat de La Llagosta tal com Jornades de promoció de l’handbol HANDBOLICAT, 3x3 d’handbol al carrer, activitats del Dia de la Dona, Campus, ... 

 3. Comissió social. Les seves tasques principals són:
  • Representar a la nostra entitat en tots aquells actes públics de caire social que organitzi l’Ajuntament de La Llagosta o altres organismes oficials i que requereixen de la presència de qualsevol representant del nostre club. Si s’escau, col·laborar amb ells en l’organització i promoció d’actes que impliquin la difusió i promoció de l’handbol o de la nostra entitat.
  • Preparar actes que impliquin a tots els socis i membres de l’entitat i que afavoreixen la seva integració, relació social i germanor tal com festes de comiat de temporada, sopars de Nadal, ..